TOETSE/EKSAMENS

AFBAKENINGS EN ROOSTERS

SKRYFBEHOEFTES 2017

Alles wat jy moet weet!

HUISWERK

Uhmmmm!

NAVORSING

Navorsings skakels

VAKKEUSE

Kies jou vakke

STUDIEGEWOONTES

Hoe om te leer

VAKVERANDERINGS

Vak verandering reëls

KLIK OP DIE SKAKEL VAN U KEUSE :

 1. AKADEMIESE EVALUERING
 2. HUISWERK
 3. NAVORSING
 4. STUDIEGEWOONTES
 5. VAKKEUSE GR 8 & 9
 6. VAKKEUSE GR 10 – 12
 7. VAKVERANDERINGS
 8. INSKRYWINGS 2016
 9. GR 12 OUERAAND PARENTS EVENING

AKADEMIESE EVALUERING

Ooreenkomstig die beleid van die Gauteng Departement van Onderwys (GDO) word tot 80% van die jaarpunt bereken op grond van die leerder se pligsgetrouheid met huiswerk, projekte en take asook sy of haar gesindheid in die klas. Indien die leerder nie sy of haar samewerking in hierdie verband gee nie, sal hy of sy punte verbeur.

HUISWERK

Huiswerk moet ‘n funksionele toepassing wees van die les wat aan-gebied is.
Huiswerk bied aan die leerders die geleentheid om vaardighede te verbeter.
Huiswerk is evaluering van vaardighede om te bepaal of die leerder dit wat geleer is, kan toepas.
Huiswerk dien as voorbereiding of grondslag vir verdere leerinhoud.
Die effektiwiteit van die lesaanbieding kan grootliks bepaal word deur die kwaliteit van huiswerk wat deur kontrole bepaal word.
‘n Eweredige tydsverdeling tussen vakke moet plaasvind sodat daar nog voldoende tyd vir hersiening en studie is.
Tydstoekenning vir huiswerk

Opvoeders moet opdragte en die tyd wat daaraan afgestaan word, volgens ‘n raamwerk per graad opstel.
Die raamwerk moet klas- en huiswerk insluit.
Duidelike riglyne moet gegee word sodat die leerder presies weet wat verwag word.
Opvoeders moet realisties wees met die hoeveelheid huiswerk wat gegee word, byvoorbeeld slegs drie opdragte per week.
Gr. 8 1 ½ uur per skooldag
Gr. 9 2 uur per skooldag
Gr. 10 2 ½ uur per skooldag (25 min. per vak)
Gr. 11 3 uur per skooldag (30 min. per vak)
Gr. 12 4 uur per skooldag (40 min. per vak)
Geen vakveranderinge word na 15 Maart aanvaar nie. Slegs departe-mentele aanbevelings sal oorweeg word.

NAVORSING

http://www.mieliestronk.com/
http://wiki.nuwegeskiedenis.co.za/
http://animal.discovery.com/
http://dsc.discovery.com/
http://www.history.co.za/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.mieliestronk.com/
http://education.usgs.gov/
http://earth.google.com/
http://www.ananzi.co.za
http://www.yahoo.com
http://www.msn.com
http://www.wikipedia.org
http://www.learn.co.za/ – the learning channel
http://www.sahistory.org.za/pages/index/menu.htm – South African History Online
http://www.atkv.org.za/ – ATKV
REDENAARSA HULP: http://www.redenaars.co.za/

STUDIEGEWOONTES

Algemene riglyne :

‘n Positiewe gesindheid teenoor studie moet aangekweek en vasgelê word. ‘n Studiemetode moet bemeester word.
‘n Studiemetode is ‘n weldeurdagte manier waarvolgens te werk gegaan word om ‘n bepaalde vakinhoud te bemeester.
Die aandeel van die ouer of voog met betrekking tot prestasie-motivering, aanmoediging tot taalontwikkeling en voorsiening vir algemene leergeleentheid moet beklemtoon word.
Die ouerhuis moet ‘n geborge ruimte wees, wat voorsiening maak vir ‘n eie studieplek en studierooster.
Die portuurgroep oefen ‘n invloed op studiegewoontes uit.
Bemeestering van die vakinhoud

Die inhoudelike uniekheid van die vak sal die metode bepaal wat gevolg moet word om die vak te bemeester.
Elke opvoeder is ‘n kenner van sy of haar vak en moet voortdurend die gewenste studiemetode wat gevolg moet word om die spesifieke afdeling van die werk in te studeer aan die leerder voorhou

VAKKEUSE GRAAD 8 EN 9

DIE VOLGENDE LEERAREAS IS VERPLIGTEND:

Afrikaans Huistaal Eerste Addisionele Taal
Engels Huistaal Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Lewensorientering
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Sosiale Studies
Tegnologiese Wetenskappe
Kuns en Kultuur

Die volgende leerareas is keusevakke: Slegs EEN keusevak moet gekies word.

GRAAD 8 EN 9

Duits Musiek
Noodhulp Reis en Toerisme
Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) Rekeningkunde

Noodhulp word deur personeel buite skoolverband aangebied. Daarom is die vak onderhewig aan ‘n ekstra heffing, bo en behalwe skoolgeld. Die heffingsbedrag is R1 400 per jaar en is kwartaalliks teen R350 vooruitbetaalbaar. 

VAKKEUSE GRAAD 10 – 12

ONTHOU !

 • 1. Elke leerder MOET sewe vakke neem.
 • 2. Huistaal, Eerste Addisionele Taal en Lewensoriëntering (LO) is verpligtend.
 • 3. Leerders moet ˜n keuse tussen Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid uitoefen.
 • 4. Drie  ander keusevakke moet gekies word.
 • 5. Universiteitstoelating:Vergewis u van opleidingsinstansies se toelatingsvereistes vir bepaalde kursusse of vakke.
Leerder se keuses word hier uitgeoefen :
1. VERPLIGTE VAKKE :
Afrikaans Huistaal (Afrikaanse leerders) Engels Huistaal (Engelse leerders) X
Engels Eerste Addisionele Taal (Afrikaanse leerders)Afrikaans Eerste Addisionele Taal (Engelse leerders) X
Lewensoriëntering X
2. MOET ‘n KEUSE MAAK TUSSEN DIE VOLGENDE TWEE VAKKE : KEUSE
Wiskunde
Wiskunde Geletterdheid
3.    KIES NOU ENIGE DRIE VAN DIE VOLGENDE VAKKE :
Besigheidstudies
Duits  
Ekonomie  
Fisiese Wetenskap  
Geografie  
Ingenieursgrafika en Ontwerp  
Inligtingstegnologie [Klik HIER vir ‘n oorsig oor RTT en IT]  
Lewenswetenskap  
Meganiese Tegnologie  
Musiek (Slegs leerders met teorie en prakties op vlak 3 )  
Rekenaartoepassingstegnologie [Klik HIER vir ‘n oorsig oor RTT en IT]  
Rekeningkunde  
Toerisme  
Verbruikerstudies
Visuele Kunste   

VAKVERANDERINGS

 • Vakveranderinge sal vir  graad 10 en 11 slegs aan die begin van die tweede kwartaal gedoen word..
 • Leerders wat uit eie keuse of op grond van ˜n aanbeveling deur ˜n opvoeder ‘n vakverandering wil maak, moet ‘n afspraak met die Departementshoof: Opvoedkundige Leiding maak.
 • As daar na die gesprek besluit word dat ‘n vakverandering die aangewese stap is, moet die leerder ‘n toestemmingsbrief van sy ouer/voog by die Departementshoof Opvoedkundige Leiding inhandig.
 • Die leerder moet die brief, voor inhandiging, deur die betrokke vakonderwyser(s) laat teken.
 • Die vakonderwyser mag versoek dat die leerder ‘n toelatingstoets skryf.
 • Dit is die ouers of voogde en leerder se verantwoordelikheid om seker te maak dat die leerder na die vakverandering oor universiteit-vrystelling beskik, indien die leerder na skool aan ‘n universiteit wil gaan studeer.
 • Die briewe moet dan aan die Adjunkprinsipaal Akademie oorhandig word wat die nodige rooster skuiwe sal doen.
 • Dit is die leerder se verantwoordelikheid om agterstallige werk,  dit sluit alle toetse, eksamens en portefeulje -werkstukke  in te haal.
 • Die verandering tree in werking sodra die leerder alle werk ingehaal het en ‘n nuwe rooster ontvang het.
 • Geen vakveranderinge word na 30 April van die betrokke jaar aanvaar nie. Slegs departementele aanbevelings sal in hoogs uitsonderlike gevalle oorweeg word.

019 BRIEFHOOF FORMEEL FOOT PNG